Sportraad

De gemeentelijke sportraad Hoogstraten vzw adviseert het stadsbestuur met betrekking tot het sportbeleid en recreatie. Dit kan op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur.

Er wordt gestreefd naar een goede vertegenwoordiging van de verschillende actoren van het sportgebeuren in de raad van bestuur van de sportraad. Zo zijn er bestuurders vanuit de verschillende sportverenigingen, maar ook vanuit de recreatiesport, schoolsport en individuele deskundigen inzake sport.

De raad van beheer van de sportraad vergadert een 10-tal keer per jaar en is daarnaast ook organisator van enkele activiteiten zoals de sportlaureatenviering, de stratenloop en de scholenveldloop. Jaarlijks worden alle leden uitgenodigd op de algemene vergadering.

Planning

Verslagen